Zakres Usług

Kancelaria skupia się w swojej działalności na kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców z sektora MŚP, w tym spółek prawa handlowego, świadcząc pomoc na wszystkich płaszczyznach prawa, których znajomość jest niezbędna dla funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa. Naszą naczelną zasadą w stosunku do Klientów biznesowych jest minimalizacja ryzyka oraz maksymalne poszanowanie czasu Klienta.

Zapewniamy:

 • konsultacje prawne;
 • wydawanie opinii prawnych;
 • udział w postępowaniu mediacyjnym;
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami;
 • zakładanie spółek;
 • pomoc prawna przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej;
 • kompleksowa obsługa prawna procesów windykacji;
 • pomoc prawna w relacjach pracodawca – pracownik;
 • przygotowywanie projektów umów;
 • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych spółek;
 • opiniowanie umów podpisywanych przez firmy;
 • reprezentowanie firm oraz osób zarządzających firmą w postępowaniu sądowym i administracyjnym;
 • pomoc prawna w procedurze przetargowej;
 • przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów;
 • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników;
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;

Specjalizacje

PRAWO KARNE GOSPODARCZE

Kancelaria oferuje reprezentację w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i subsydiarnego, jak również powoda cywilnego. Koncentruje się na reprezentacji klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań a więc już na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego kończąc na postępowaniu egzekucyjnym . W sprawach dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych, takich jak:

 • Oszustwo,
 • Fikcyjne transakcje i upadłości,
 • Transakcje z wykorzystaniem nielegalnie zdobytych informacji i wszelkich innych działań prowadzących do narażenia podmiotów gospodarczych na straty
PRAWO KARNE SKARBOWE

W sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego Kancelaria zapewnia: reprezentowanie oskarżonego lub podejrzanego przed finansowymi organami postępowania(np. urząd skarbowy, urząd kontroli skarbowej, urząd celny) oraz innymi organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze w szczególności przed Policją i Prokuratorem, a także w postępowaniu sądowym i wykonawczym . Zajmujemy się także reprezentowaniem innych stron postępowania (podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej, interwenienta).

Typowymi sprawami o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe których Kancelaria zapewnia pomoc prawną są spraw o:

 • uchylanie się od obowiązku podatkowego (art. 54 k.k.s);
 • nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych lub podatkowych (art.61 k.k.s);
 • przemyt (art. 86 k.k.s.), oszustwo celne (art. 87 k.k.s.);
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w zakresie postępowania upadłościowego i naprawczego, reprezentujemy zarówno wierzycieli jak i dłużników będących przedsiębiorcami jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Współpracujemy także z nadzorcami sądowymi i syndykami.

 

Pomoc prawna Kancelarii z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego obejmuje:

 • opracowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości:
  • dotyczących  przedsiębiorców
  • dotyczących  osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej –  tzw. upadłość konsumencka
 • uczestniczenie w zgromadzeniach wierzycieli;
 • przygotowywanie środków zaskarżania listy wierzytelności;
 • przygotowywanie analizy prawnej przedsiębiorstwa pod kątem obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub postępowania naprawczego;

Świadczenie usług

Udzielamy ustnych i pisemnych porad prawnych, podczas spotkań oraz drogą telefoniczną i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Spotkania odbywają się w Kancelarii lub w siedzibie Firmy Klienta o dogodnej godzinie i w odpowiadającym mu czasie. Jeśli zachodzi taka potrzeba uruchamiamy obsługę wewnętrzną przedsiębiorców tworząc zespół specjalistów, który zostanie oddelegowany do pracy siedzibie firmy Klienta. Udzielamy także pomocy prawnej i wsparcia podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji lub mediacji w tym w siedzibach kontrahentów Klienta.

Polityka cenowa

Kancelaria oferuje elastyczny system wynagradzania dla Klientów Biznesowych, który w każdym przypadku zostanie dostosowany indywidualnie do potrzeb przedsiębiorstwa. Świadczymy usługi prawne w zakresie jednorazowego zlecenia jak i stałej współpracy. Co do zasady stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

System wynagrodzenia zryczałtowanego

Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres pracy i jej ich wymiar czasowy.

System rozliczeń godzinowych

Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany na życzenie Klienta oraz w wypadkach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

Pakiety prawne

W przypadku stałej współpracy proponujemy pakiety prawne – w ramach określonego wynagrodzenia Kancelaria zobowiązuję się do stałej obsługi prawnej obejmującej udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych podczas spotkań oraz drogą telefoniczną i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sporządzanie opinii prawnych, umów pism procesowych lub poza procesowych.