Wynagrodzenie za pracę wypłacane do rąk drugiego małżonka – przesłanki

Pytanie: Przez wiele lat byłam aktywna zawodowo ale kiedy urodził się mój pierwszy syn wraz z mężem ustaliliśmy ,że powinnam zająć się dzieckiem i domem . Mimo tego że brakowało mi spełnienia zawodowego wybór był oczywisty ponieważ syn przez kilka lat często chorował. Kiedy syn zaczął chodzić chciałam wrócić do pracy ale okazało się ,że jestem w ciąży . Drugi syn urodził się z ciężką wadą rozwojową i wymaga stałej opieki oraz rehabilitacji. Mój mąż nie pogodził się z niepełnosprawnością drugiego syna i zamiast mnie wspierać coraz bardziej oddala się od rodziny. Boli mnie też to ,że mąż zaczął mi wydzielać pieniądze na życie,. Na wspólnym koncie często brakuję pieniędzy. Wiem jednak, że mąż ma drugie konto na którym ma pieniądze ( większe niż zostawia mi i dzieciom ) na własne potrzeby. Czy jest jakiś sposób aby jego pensja trafiała bezpośrednio do mnie – na potrzeby rodziny.

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Nie ma więc Pani nic sobie do zarzucenia.

Co do pensji męża w Pani przypadku może mieć zastosowanie art. 28 kro który stanowi , że jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Są dwie podstawowe przesłanki tego nakazu: 1) nieprzyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny oraz 2) pozostawanie we wspólnym pożyciu. Nieprzyczynianie się ma miejsce wtedy, kiedy małżonek nie przekazuje rodzinie zarobionych pieniędzy bądź nie dokonuje koniecznych zakupów i nie ponosi koniecznych opłat związanych z funkcjonowaniem rodziny.

Warunkiem zastosowania tego przepisu jest także to, że małżonkowie muszą pozostawać we wspólnym pożyciu i nie znajdzie on zastosowania, jeżeli małżonkowie pozostają w rozłączeniu (separacji faktycznej).Wspólne pożycie występować musi do chwili orzekania nakazu, a ustanie wspólnego pożycia w toku postępowania sądowego uniemożliwia wydanie omawianego nakazu.

Orzeczenie nakazu wypłaty zapada w postępowaniu nieprocesowym wszczynanym na wniosek drugiego małżonka i może zapaść tylko po wysłuchaniu drugiego małżonka (art. 565 § 1 i 2 k.p.c.).

Porady prawnej udzieliła Adwokat Agnieszka Malczyk z Kancelarii Adwokackiej Agnieszka Malczyk