Prawo cywilne

Prawo cywilne  jest podstawowa gałęzią  prawa prywatnego. Reguluje – z zachowaniem równorzędności stron – stosunki cywilnoprawne między różnymi podmiotami prawa prywatnego. Kancelaria udziela porad prawnych oraz prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego przed sądami powszechnymi, w ramach zastępstwa procesowego.

Kancelaria zajmuję się

 • doradztwem w zakresie prawa rzeczowego. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się kwestie stosunków własnościowych ( m.in. zasiedzenie , ochrona własności , ochrona posiadania);
 • udzielaniem porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego;
 • Sporządzaniem, negocjowaniem i opiniowanie projektów umów, m.in.:
  • najmu i dzierżawy;
  • kupna-sprzedaży;
  • o dzieło;
  • zlecenia;
  • pożyczki;
  • dożywocia;
  • darowizny.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne  jest gałęzią prawa cywilnego,  regulująca stosunki małżeńskie, stosunki między rodzicami i dziećmi (władza rodzicielska), kwestie przysposobienia, a także te dotyczące obowiązku alimentacyjnego i kurateli.

Reprezentujemy Klientów w sprawach o rozwód, separację, ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie wysokości alimentów, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej;

We wskazanym zakresie. Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe oraz występuje w sądach w ramach zastępstwa procesowego.

Prowadzimy postępowania:

 • o rozwód
 • o separację;
 • o alimenty;
 • o podział majątku wspólnego;
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym;
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie kontaków z dzieckiem;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;

Rozwód zawsze wiąże się z wielkimi emocjami. To wyjątkowa specyficzna kwestia prawna, która wymaga każdorazowo indywidualnego podejścia i opieki profesjonalnego pełnomocnika. Przykładem jest orzekanie lub nie w kwestii winy. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

W zakresie orzekania o winie obowiązuję zasada oficjalności, co oznacza, że sąd obowiązany jest o niej orzec z urzędu. Sąd może zaniechać orzekania o winie jedynie w przypadku zgodnego żądania małżonków. Powyższe wynika z art. 57 § 2 z ustawy z 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Orzeczenie w tej kwestii ma z kolei wpływ na możliwość dochodzenia alimentów od byłego małżonka.

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego, która normuje skutki prawne jakie wiążą się ze śmiercią osoby fizycznej. Reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela na inne osoby.

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię, gwarantujemy obsługę prawną w sprawach spadkowych min. doradzamy w kwestii  przyjęcia i odrzucenia spadku , treści testamentu, zapisów windykacyjnych .

Prowadzimy postępowania

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • o zachowek

Zachowek – forma ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców powołanych do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej zwanej zachowkiem. Obowiązek ten powstaje w chwili śmierci spadkodawcy i należy do długów spadkowych. Ratio legis polega tu na wyjściu z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym, a może się zdarzyć, że spadkodawca sporządzając testament pominie takie osoby. Zachowek więc zabezpiecza interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.

Kancelaria reprezentuję interesy osób pominiętych przez spadkodawcę. Przygotowujemy pozwy o zachowek.

Kontakt:

biuro@kancelariamalczyk.pl
Tel. 500 112 479

Formularz

Odszkodowania

Zajmujemy się sprawami o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Kancelaria świadczy pomoc na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Celem Kancelarii jest zapewnienie kompleksowej pomocy w uzyskaniu należnego odszkodowania. Zaniżanie wartości szkody przez firmy ubezpieczeniowe to niestety częsta praktyka – przy odpowiednim podejściu i zaangażowaniu osób zawodowo zajmujących się takimi zagadnieniami  w tym przy współpracy  biegłych wiele takich spraw udaje się załatwić z korzyścią dla klientów Kancelarii.

W imieniu pokrzywdzonych dochodzimy wszelkich roszczeń  majątkowych związanych z:

 • wypadkami komunikacyjnymi
 • wypadkami w gospodarstwie rolnym
 • wypadkami przy pracy
 • błędami  medycznymi
 • opóźnieniami lotu

Prawo karne

Kancelaria oferuje reprezentację w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego , sądowego przed sądem I i II instancji a także przed Sądem Najwyzższym oraz pomoc prawną  w postępowaniu wykonawczym (np. sporządzanie wniosków o odroczenie czy przerwę w wykonaniu kary, wniosków o warunkowe, czy przedterminowe zwolnienie). Zapewnia pomoc już  przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu,

NA POTRZEBY SPRAW KARNYCH ZAPEWNIAMY

Dyżur prawny 24 h/7

Tel. 500 112 479

Jeśli doszło do zatrzymania przez Policję, lub inne służby bliskiej dla Ciebie osoby dzwoń pod podany numer telefonu.  Niezwłocznie postaramy się zapewnić pomoc obrońcy.
Należy pamiętać, iż brak pomocy obrońcy podczas pierwszego przesłuchania może zaważyć na wyniku całego postępowania karnego.

Ponadto Kancelaria prowadzi szeroko pojęte doradztwo w zakresie prawnokarnych i karnoskarbowych aspektów działalności gospodarczej.