Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa , która normuje skutki prawne jakie wiążą się ze śmiercią osoby fizycznej. Reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela na inne osoby.

Koniec życia członka rodziny często niestety staje się początkiem długotrwałego sporu sądowego o sprawy spadkowe dla jego spadkobierców.

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię, gwarantujemy obsługę prawną w sprawach spadkowych min. doradzamy w kwestii  przyjęcia i odrzucenia spadku , treści testamentu, zapisów windykacyjnych .

Prowadzimy postępowania

  • o stwierdzenie nabycia spadku
  • dział spadku
  • o zachowek

Adwokat Agnieszka Malczyk specjalizuję się w :

I. Sprawach o zachowek

Instytucja zachowku uregulowana jest w polskim prawie w art. 991 Kodeksu cywilnego

Zachowek to określona przez prawo stała część spadku jest formą ochrony interesów najbliższych spadkodawcy (tzw. spadkobierców koniecznych ). W uproszczeniu –  oznacza  majątek, który osoby najbliższe spadkobiercy  powinny otrzymać ( gdyby dziedziczyły na podstawie ustawy) za życia lub po śmierci spadkodawcy,  w potocznym rozumieniu zachowek odnosi się do kwoty pieniężnej, którą pominięte przez spadkodawcę  osoby mu najbliższe mogą żądać od tych, którzy się wzbogacili i w rezultacie  mogą być  zobowiązani do zapłaty zachowku. Osoba uprawniona do zachowku może żądać tej kwoty, jeśli nie otrzymała  należnego majątku za życia lub po śmierci spadkodawcy.

Zachowek  przysługuje małżonkowi , zstępnym ( dzieciom, wnukom),  oraz rodzicom spadkodawcy, jeśli nie zostali wydziedziczeni czyli nie pozbawieni właśnie prawa do zachowku.  Zauważyć trzeba, iż obecnie obowiązujące przepisy prawa polskiego  pozwalają  na zawarcie umowy zrzeczenia się zachowku za życia spadkodawcy.
Zachowek to , która zawsze przypada określonym spadkobiercom  po zmarłym. Jest to sposób ochrony interesów finansowych najbliższych członków rodziny spadkodawcy, jednocześnie ograniczając swobodę testowania.

Zachowek – forma ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców powołanych do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej zwanej zachowkiem. Obowiązek ten powstaje w chwili śmierci spadkodawcy i należy do długów spadkowych. Ratio legis polega tu na wyjściu z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym, a może się zdarzyć, że spadkodawca sporządzając testament pominie takie osoby. Zachowek więc zabezpiecza interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.

Kancelaria reprezentuję interesy osób pominiętych przez spadkodawcę. Przygotowujemy pozwy o zachowek.

II. Sprawach o dział spadku

Podział spadku to proces, który rozpoczyna się po śmierci spadkodawcy  i trwa do momentu, gdy wszyscy “beneficjenci” otrzymają swoje części majątku spadkowego. W celu przeprowadzenia tej procedury należy kierować się wolą spadkodawcy jeśli została  wyrażona np.   testamentem , który określa sposób podziału majątku pomiędzy spadkobierców. Jeśli spadkodawca nie wyraził swojej woli o sposobie majątku decyduję ustawodawca.
Głównym celem podziału spadku jest rozdzielenie majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców i zakończenie współwłasności. Oznacza to, że każdy składnik majątku zostaje przydzielony konkretnemu spadkobiercy, co prowadzi do nabycia przez niego własności   danej ruchomości lub nieruchomości. Aby przeprowadzić podział spadku, należy uwzględnić wszystkie okoliczności i warunki dotyczące danej sprawy. Rozdział spadku może odbyć się na podstawie umowy między spadkobiercami ( zaznaczyć należy ,że w przypadku nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego )  lub na podstawie orzeczenia sądu w przypadku sporu.

Kontakt:

biuro@kancelariamalczyk.pl
Tel. 500 112 479

Formularz