Czynsz za wynajęcie mieszkania – majątek wspólny

Pytanie: Mam dwie córki. Jako rodzice zawsze uważaliśmy że warto zabezpieczyć byt dzieci na przyszłość i darowaliśmy obu małe mieszkania . Ponieważ córki pracują same wyposażyły te mieszkania. Ponieważ jedna z córek za pół roku wychodzi za mąż mam kilka pytań związanych z wpływem ślubu na jej sytuację majątkową. Słyszałam, że majątek nabyty przed ślubem nie wchodzi do majątku wspólnego . Zastanawiamy się czy dochody z wynajętego mieszkania – córka planuję wyprowadzić się do męża będą stanowić jej dochód czy też wspólny? Intryguję mnie też kwestia wyposażenia mieszkania –córka planuję meble i urządzenia domowe przenieść do mieszkania męża w związku z tym czy te rzeczy staną się majątkiem wspólnym? Ostatnia kwestia dotyczy darowizny – moi rodzice planują z okazji ślubu podarować córce działkę na wsi . Jak wygląda sprawa z darowizną – czy ma znaczenie kiedy zostanie dokonana – przed czy po ślubie?
Moje i nasze
Pytanie dotyczy kilku spraw ale postaram się odpowiedzieć po kolei . Zaczynając od początku należy zauważyć , iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Natomiast przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
Jak wynika z treści paragrafu 2 art. 31 kodeksu cywilnego do majątku wspólnego należą w szczególności:
1)pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2)dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3)środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
4)kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Oznacza to ,że jeśli córka wynajmie swoje mieszkanie to dochody z tego tytułu wchodzą do majątku wspólnego i powinna dzielić się czynszem z mężem . Przy czym ma Pani rację ,że mieszkanie stanowi jej odrębny majątek , gdyż zgodnie z art.33kc do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił – oznacza to ,że nie ma znaczenia kiedy rodzice darują córce działkę.
Do majątku osobistego wchodzą także przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków; a także wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków a więc nie zapłacone w odróżnieniu od otrzymanego wynagrodzenia, które stanowi majątek wspólny.
Warto wiedzieć, że do majątku osobistego małżonka wchodzą przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość; przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków.
Odnosząc się do przeniesienia urządzeń domowych do mieszkania męża to przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę.
Podsumowując czynsz za wynajęcie mieszkania będzie wchodzić do majątku wspólnego tak jak przedmioty codziennego użytku jeśli córka je przeniesie do wspólnego mieszkania i będzie je użytkować razem z mężem użytku nawet . Działka na wsi w zależności kiedy nastąpi darowizna może wejść do majątku wspólnego lub zostanie w majątku odrębnym córki. Osobiście radziłabym aby dziadkowie darowali córce działce jeszcze przed ślubem.

Porady prawnej udzieliła Adwokat Agnieszka Malczyk z Kancelarii Adwokackiej Agnieszka Malczyk