Czy można żądać ekwiwalentu pieniężnego zamiast urlopu.

Pytani: Jestem zatrudniony na umowę o pracę przedstawiciel handlowy. Moje wynagrodzenie zależy od osiągniętych wyników. Ponieważ jestem w trakcie budowy domu moim celem jest osiągnięcie jak najwyższego wynagrodzenia . Kiedy w roku 2016 moi koledzy
Szli na urlopy ja wolałem pracować – z czego był niezwykle zadowolony mój pracodawca. Okazało się ,że teraz mam zaległy urlop i szef prosi mnie o wskazanie terminu urlopu. – Zamiast go wykorzystać (nie stać mnie obecnie na żaden fajny wyjazd wolałbym ekwiwalent pieniężny za urlop i wykorzystać otrzymane pieniądze na wykończenie domu. Czy mogę żądać ekwiwalentu za urlop zamiast urlopu. Dodam ,że zastanawiam się nad zmianą pracy.

Co do zasady urlop powinien pan wykorzystać wynika to z obowiązującej w prawie pracy zasady naturalnego wykonania zobowiązań . A w przypadku zobowiązań urlopowych oznacza konieczność udzielenia pracownikowi urlopu w naturze, w celu regeneracji jego sił i odpoczynku po okresie nieprzerwanej pracy.
Zgodnie z art.  161kodeksu pracy który kształtuje – Obowiązek udzielenia urlop. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych
Urlopu niewykorzystanego w terminie należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672 – czyli urlopu na żądanie a wiec 4 dni w roku .
Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.
Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.
Możliwe jest oczywiście dokonanie zmiany w planie urlopowym Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.
Przyznanie ekwiwalentu . pieniężnego za niewykorzystany urlop uregulowane jest w art.171 kp
W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.
Do nabycia prawa do ekwiwalentu pieniężnego za urlop nie ma znaczenia to, z jakich przyczyn doszło do niewykorzystania urlopu przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Na prawo do ekwiwalentu nie będzie więc miało wpływu to, że pracownik mógł – potencjalnie – wykorzystać przysługujący mu urlop, na przykład w okresie wypowiedzenia, ale nie doszło do tego, ponieważ pracodawca nie udzielił mu urlopu.
Podsumowując jeśli zostanie Pan w dotychczasowej pracy powinien pan wykorzystać urlop w naturze jeśli zmieni Pan prace nabędzie Pan prawo do ekwiwalentu u byłego pracodawcy – który podlega ochronie prawnej tak jak wynagrodzenie – może być więc dochodzone przed sądem pracy i jest też prawem niezbywalnym.