Odwołanie pracownika z urlopu

Pytanie: Od 5 lat jestem zatrudniona w sklepie odzieżowym na stanowisku kasjera/sprzedawcy. Mam dobry kontakt z przełożonymi i nigdy nie miałam żadnych problemów ani konfliktów. W sierpniu byłam na urlopie w górach, gdzie w drugim dniu urlopu skradziono mi telefon. Jak się okazało po moim powrocie z urlopu, w trakcie wypoczynku przełożony próbował się ze mną skontaktować i odwołać mnie z urlopu ponieważ 2 koleżanki zachorowały . Pracodawca „żartując” zasugerował, że przy następnej takiej sytuacji wyciągnie daleko idące konsekwencje. Czy faktycznie mam obowiązek przerwania wypoczynku, gdy w trakcie urlopu zadzwoni przełożony? Czy pracodawca może mnie wezwać do pracy gdy mam urlop?

Na wstępie należy zauważyć, iż urlop wypoczynkowy to czas, w którym pracownik nie pozostaje do dyspozycji pracodawcy i może swobodnie korzystać z przysługującego mu czasu wolnego.
Jednak Pani szef ma po części racje bo są przypadki kiedy można odwołać pracownika z urlopu. Uprawnienie to wynika z treść art. 167 § 1 kodeksu pracy, który stanowi , że pracodawca może odwołać pracownika z urlopu ale tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie pracy wymagają szczególne okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.
Za nieprzewidziane okoliczności to należy uznać sytuacje, o których pracodawca nie wiedział w chwili rozpoczynania przez pracownika urlopu wypoczynkowego, a które wymagają obecności pracownika w pracy, czyli np. awarie, choroba pracownika zastępującego, kontrola itp.
Warto wiedzieć że w takim przypadku wynika to z § 2 w/w artykułu, pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu – czyli np. zwrócić pieniądze za wykupioną wycieczkę , czy pokryć koszty powrotu znad morza. Pracodawca jest także oczywiście obowiązany udzielić odwołanemu pracownikowi urlopu w innym terminie.
Decyzja dotycząca odwołania pracownika z urlopu powinna być uzasadniona i musi być następstwem obiektywnej oceny czy zaistniałe okoliczności uzasadniają odwołanie z urlopu wypoczynkowego. Pracodawca odwołując pracownika z urlopu wskazuje termin, w którym pracownik jest obowiązany stawić się do pracy, uwzględniając miejsce pobytu swojego pracownika, istniejące połączenie komunikacyjne i dostępne środki transportu.
Pracownik odwołany z urlopu bez względu na własną ocenę okoliczności uzasadniających decyzję pracodawcy o odwołaniu go z urlopu, obowiązany jest zgłosić się do pracy. Odwołanie pracownika z urlopu stanowi bowiem polecenie służbowe. W przypadku niezastosowania się do tego polecenia mogą być wyciągnięte wobec niego sankcję dyscyplinarne w skrajnych przypadkach może nawet zostać zwolniony w trybie natychmiastowym. Zgodnie z treścią art. 100 § 1 kodeksu pracy, pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
Należy jednak zauważyć, iż w przypadku, gdy pracodawca odwoła pracownika z urlopu gdy nie wymagają tego okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu, pracownikowi przysługuje odszkodowanie.

Porady prawnej udzieliła Adwokat Agnieszka Malczyk z Kancelarii Adwokackiej Agnieszka Malczyk