Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Pytanie: Mam obecnie bardzo trudną sytuację finansową. Zaciągnęliśmy wspólnie z żoną kilka pożyczek , które wspólnie spłacaliśmy. Żona zmarła w wypadku rok temu, obecnie sam wychowuje dwójkę małych dzieci. Z powodu opieki nad dziećmi oraz problemów zdrowotnych – nie mogę wykonywać stałej pracy, chociaż staram się jak mogę. Wraz ze śmiercią żony wszystkie zobowiązania finansowe spadły na mnie. Pomaga mi rodzina, jednak niestety to nie wystarcza. Najmłodszy syn również ucierpiał w wypadku i przechodzi kosztowną rehabilitację. Spłacaliśmy wszystkie pożyczki, ale teraz doszła do tego moja choroba – leki, wizyty u lekarzy i od 3 miesięcy przestałem spłacać. Boje się ,że wkrótce w domu pojawi się komornik. Słyszałem o upadłość konsumenckiej – czy prawdą jest iż po ogłoszeniu upadłości umarzane są zobowiązania?
Upadłość konsumencka to nic innego jak postępowanie sądowe dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. O niewypłacalności możemy mówić w momencie gdy, dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Analizując sytuację jaką Pan opisuje, w oparciu o zawarte wyżej informację, może Pan rozważyć złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej służy w głównej mierze oddłużeniu niewypłacalnego konsumenta, czyli umorzeniu całości lub części długów konsumenta, których nie jest w stanie spłacić ale powinno także doprowadzić do jak największego zaspokojenia wierzycieli.
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje, iż cały majątek upadłego staje się „masą upadłości”, którą zarządza wyznaczony przez sąd syndyk. Upadły musi wskazać i wydać syndykowi cały majątek, dokumentację dotyczącą majątku i rozliczeń oraz korespondencję. W skład masy upadłości wchodzi również wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu; syndyk przygotowuje inwentaryzację majątku i przystępuje do sprzedaży tego majątku.
Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.
Co istotne ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi – tak więc nie będzie musiał obawiać się Pan wizyt komornika w domu.
Należy pamiętać, że wobec osoby, która doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, podejmował działania na szkodę swoich wierzycieli, może nie zostać w ogóle ogłoszona upadłość , gdyż powyższe okoliczności stanowią negatywną przesłankę. Ważne jest także zachowanie w toku postępowania upadłościowego gdy upadły ukrywa majątek lub nie wykonuję obowiązków wynikających z ustawy , Sąd może umorzyć postępowanie upadłościowe . Aby Sąd ogłosił upadłość osoby fizycznej nie prowadzącej działalności, a następnie umorzył jej zobowiązania taka osoba zarówno przed ogłoszeniem upadłości jak i podczas postępowania musi działać uczciwie, zgodnie z prawem.
Jeśli majątek upadłego na to pozwala to sąd ustala plan spłaty wierzycieli w postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Może być też tak, że Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.
Jeżeli zdecyduje się Pan na ogłoszenie upadłości, proszę pamiętać, że sporządzając wniosek należy przedstawić rzetelne uzasadnienie, z którego jasno wynika, że nie zachodzi żadna z tych okoliczności wyłączających możliwość ogłoszenia względem Pana upadłości konsumenckiej.
Podsumowując , ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Pana przypadku może okazać się szansą na nowy start dla Pana rodziny.