Postępowanie w sprawie o alimenty przed powództwem o rozwód

Pytanie: Moje małżeństwo nigdy nie było dobre ciągłe kłótnie , obsesja męża na temat mojej wierności – nigdy nie zdradziłam męża ale to z powodu przemocy mąż mnie uderzył wróciłam z dziećmi do mojego domu rodzinnego. Szkoda mi dzieci myślałam ,że może rozłąka nam pomoże więc nie wystąpiłam do sądu o rozwód. Ponieważ mąż w ogóle mi nie pomaga finansowo. Miesiąc temu wystąpiłam do sądu rodzinnego o alimenty na dzieci. Nie mam jeszcze wyznaczonego żadnego terminu rozprawy. Ku mojemu zaskoczeniu wczoraj dostałam z Sądu Okręgowego pozew o rozwód, który złożył mój mąż. W pozwie męża nie ma mowy o alimentach. Mam więc pytanie czy te dwie sprawy będą się toczyć oddzielnie czy są w jakiś sposób powiązane. Chciałabym uregulować także kwestie kontaktów męża z dziećmi wiem (mąż zaskakuje mnie przyjazdami bez uprzedzenia), że o tej kwestii orzeknie Sąd w sprawie rozwodowej ale boje się, iż nastąpi to nie prędko.
W czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi co do świadczeń za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację. Pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie sąd przekaże sądowi, w którym toczy się sprawa o rozwód lub o separację, w celu rozstrzygnięcia według przepisów o postępowaniu zabezpieczającym.
Postępowanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny lub o alimenty, wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację, ulega z urzędu zawieszeniu z chwilą wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację co do świadczeń za okres od jego wytoczenia. Jak wynika z powyższego sprawa o alimenty w Sądzie Rejonowym nie może być prowadzona jednocześnie ze sprawą rozwodową w Sądzie Okręgowym. Oznacza to , że w odpowiedzi na pozew o rozwód powinna Pani zażądać alimentów . Może Pani przytoczyć te same argument co do ich wysokości jakie Pani podnosiła w pozwie o alimenty którą który złożyła Pani w Sadzie Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Opiekuńczym.
Jak wynika z treści art. 58. § 1 kro w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.
Proces rozwodowy może jednak trwać bardzo długo. Aby zabezpieczyć potrzeby rodziny na czas trwania sprawy rozwodowej powinna Pani wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie kosztów utrzymania i wychowania dziecka . Z chwilą wydania w sprawie o rozwód lub o separację postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wykonania obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny lub o alimenty wstrzymuje się także z mocy prawa wykonanie nieprawomocnych orzeczeń o obowiązku tych świadczeń, wydanych w poprzednio wszczętej sprawie, za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację.
Po prawomocnym zakończeniu sprawy o rozwód lub o separację zawieszone postępowanie podejmuje się z mocy prawa, orzeczenia zaś, których wykonanie było wstrzymane, podlegają wykonaniu, jednak tylko co do okresu, za który w sprawie o rozwód lub o separację nie orzeczono o roszczeniach objętych zawieszonym postępowaniem. W pozostałym zakresie postępowanie ulega z mocy prawa umorzeniu.
Na czas trwania procesu sąd może także zabezpieczyć kontakty rodziców z dziećmi. Podobnie jak w kwestii alimentów proponuję aby w odpowiedzi na pozew o rozwód zaproponowała Pani mężowi dogodne dla Pani terminy spotkań z dziećmi powinna Pani określić czy godzi się Pani na zabieranie dzieci do obecnego miejsca zamieszkania męża czy woli Pani aby spotkania odbywały się u Pani w domu. Swoje stanowisko należy oczywiście umotywować przytaczając okoliczności faktyczne. Aby nie narazić się na niespodziewane wizyty męża w Pani domu może pani zabezpieczyć kontakty w formie zabezpieczenia na czas trwania procesu. Najlepiej aby wniosek ten zawarty był w odpowiedzi na pozew , gdyż w takim przypadku nie będzie Pani musiała ponosić opłaty od tego wniosku

Porady prawnej udzieliła Adwokat Agnieszka Malczyk