Sprawa rozwodowa a składanie fałszywych zeznań

Pytanie: Dwa tygodnie temu zakończyła się moja sprawa rozwodowa. Była to najcięższa „ bitwa „ w moim życiu. Nigdy nie spodziewałem się ,że kobieta którą kiedyś kochałem wydaję się ,że z wzajemnością będzie w stanie tak podle postępować. Żona zwerbowała całą swoją najbliższą d rodzinę , do zeznawania przeciwko mojej osobie. Niektóre wydarzenia z życia można oceniać z różnej perspektywy ale część świadków po prostu kłamał – opowiadała ze szczegółami o sytuacjach które nie miały w ogóle miejsca . Ponieważ sąd chyba powziął wątpliwości co do wiarygodności świadków i zaczął wypytywać o szczegóły świadkowie żony pogubili się w swoich wersjach . Ponieważ mam dowody ,na ich kłamstwa –w czasie opisywanych wydarzeń byłem na kontrakcie za granicą. Zastanawiam się nad możliwością zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa o składaniu fałszywych zeznań ale słyszałem (na rozprawie) o możliwości odmowy składania zeznać przez najbliższą rodzinę – czy w takim razie moja była teściowa z teściem oraz szwagierka może być w ogóle pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

W odpowiedzi na Pana pytanie. Osoba składająca fałszywe zeznania podlega odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność ta określona jest w art. 233 Kodeksu Karnego , zgodnie z paragrafem pierwszym tego artykułu. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Należy zauważyć ,iż warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Ważne jest ,że nie podlega karze ten za czyn kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania. Odnosząc się do kwestii prawy odmowy zeznania to w postępowaniu o rozwód musimy odwołać się do kodeksu postępowania cywilnego. Prawo odmowy zeznań uregulowane jest art. 261 kpc Zgodnie z tym uregulowaniem Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Przed przesłuchaniem świadka uprzedza się go o prawie odmowy zeznań i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań .a przesłuchanie rozpoczyna się od zadania świadkowi pytań dotyczących jego osoby oraz stosunku do stron. Pana teściowie i szwagierka na Pewno zostali pouczeni przed Sąd o prawie odmowy składania zeznań decydując się na występowanie przed Sądem w charakterze świadka byli zobowiązani do mówienia prawdy. Sąd dopuszczając dowód z zeznań tych osób pouczył o tym obowiązku i możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.


Porady prawnej udzieliła Adwokat Agnieszka Malczyk z Kancelarii Adwokackiej Agnieszka Malczyk