Trzecia umowa o pracę na czas określony

Pytanie: Ponad rok temu, po długich poszukiwaniach znalazłam pracę – dosyć dobrze płatną i w której ciągle się czegoś uczę – prawie wymarzoną. W czasie procesu rekrutacji szef powiedział mi, że chodzi o zastępstwo innej pracownicy , która jest w ciąży. Podpisałam umowę o pracę na okres roku , przy czym podpisanie jej było poprzedzone zawarciem umowy na miesięczny okres próbny. W zeszłym tygodniu została mi zaproponowana kolejna umowa o pracę na okres 6 miesięcy , ponieważ osoba którą zastępuję ma problemy zdrowotne z dzieckiem . Kiedyś gdzieś czytałam, że podpisanie trzeciej umowy z tym samym pracodawcą oznacza tak naprawdę zawarcie umowy na czas nieokreślony. Czy szef postąpił prawidłowo dając mi do podpisania kolejną umowę na czas określony. Chciałabym upewnić się ,że mam rację przed ewentualną rozmową.

Jak stanowi kodeks pracy umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Przy czym , jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.
Co do zasady każda z takich umów, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny.
Ma Pani rację o czym stanowi art. 251 § 1 kp ,że  zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.
Warto też wiedzieć ,że zgodnie z § 2 w/w artykułu uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.
Przy czym przepis § 1 nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych:
1)   w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
2)   w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

Oznacza ,to iż pomimo tego , że „technicznie rzecz ujmując” podpisała Pani trzecią umowę z tym samym pracodawcą w odstępstwach nie przekraczających 1 miesiąca Pani umowa nie nabrała waloru umowy na czas nieokreślony ponieważ chodziło o zastępstwo innej pracownicy.
Oczywiście , może Pani podjąć rozmowy i próbować „wynegocjować” sobie umowę o pracę na czas nieokreślony ale będzie to zależało od woli pracodawcy.

Agnieszka Malczyk z Kancelarii Adwokackiej Agnieszka Malczyk