Upoważnienie do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości

Pytanie: Moja ciotka , która ma ostatnio dosyć duże problemy zdrowotne, poprosiła mnie abym pomogła jej w sprzedaży działki rekreacyjnej z której przestała korzystać, właśnie z powodu problemów zdrowotnych. Ponieważ mieszkam w tej samej miejscowości w której położona jest działka wstępnie zgodziłam się. Jaką formę powinno mieć pełnomocnictwo i jak najlepiej zabezpieczyć transakcję. Dodam, że znajomi wstępnie wyrazili zainteresowanie kupnem działki cioci ale chcieli by odłożyć zakup do jesieni ze względów finansowych.
Jak rozumiem ciocia chce upoważnić Panią do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości dla swojej ważności wymaga szczególnej formy mianowicie aktu notarialnego. W takim wypadku ciocia powinna udzielić Pani pełnomocnictwa również w formie aktu notarialnego . Gdyż jak wynika z treści art. 99. § 1 kc  jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.
Jeżeli uzna Pani , że znajomi są „poważnymi kupcami” a ciocia akceptuję zaoferowaną cenę warto zabezpieczyć interesy cioci poprzez zawarcie umowy przedwstępnej. Jest to  umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Umowa taka powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej a więc określać przedmiot umowy oraz cenę oraz termin zapłaty.
Warto także wskazać termin w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona. Jeżeli bowiem termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Warto wiedzieć ,że jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Ponieważ „wiążąc się ze znajomymi” nie wprowadza Pani oferty na rynek istotny wydaję się zapis art. 390§ 1 kc który stanowi, że  jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania. Warto także zwrócić uwagę na § 2 tego artykułu  który stanowi że gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy iż strona uprawniona może żądać zawarcia umowy o skutku rozporządzającym na drodze sądowej. Przy czym roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.
Agnieszka Malczyk z Kancelarii Adwokackiej Agnieszka Malczyk