Warunkowe umorzenie kary za mediacje

Mój syn skręcając samochodem w prawo nie zauważył ścieżki rowerowej i potrącił rowerzystkę. Potrącona dziewczyna upadła niefortunnie i złamała rękę. Syn chciałby w przyszłości zostać zawodowym strażakiem. Aby zrealizować swoje plany nie może mieć wyroku karnego -. Syn ma postawione zarzuty za spowodowanie wypadku w komunikacji (art. 177 § 1 kodeksu karnego). Dodam ,że Syn od razu pojechał do poszkodowanej do i przeprosił ją – ona nie miała do niego pretensji ( powiedziała ,że to wypadek). Czy istnieje jakaś możliwość aby syn uniknął skazania.

Odnosząc się do Pani pytania, w sprawie Pana syna mogą mieć zastosowanie dwie instytucje prawne warunkowe umorzenie postępowania oraz mediacje sądowe .

Oczywiście wynik przeprowadzonej mediacji ma niebywałe znacznie – pozytywny wynik mediacji stanowi potencjalnie istotny czynnik branym przez Sąd pod uwagę przy orzekaniu wymiaru kary lub przy ustalaniu czy w stosunku do danej osoby możliwe jest zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania.

Orzekanie kary następuje w oparciu o dyrektywy kary, które nakazują zgodnie z art. 53 k.k. oceniać postawę sprawcy po zdarzeniu a pogodzenie się przez niego z pokrzywdzonym, jego przeprosiny oraz skrucha ewidentnie przemawiają na rzecz pozytywnej ocen postawy i zachowania oskarżonego. Wymierzając karę sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem.

Wprawdzie ustawodawca uchylił – nie obowiązuję już art. 59a § 1 k.k.,z którego wprost wynikało, że jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji sprawca, który nie był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, pojednał się z pokrzywdzonym, w szczególności w wyniku mediacji i naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie, umarza się, na wniosek pokrzywdzonego, postępowanie karne o występek określony w art. 157 § 1.

Ale Sąd wciąż może skorzystać z ogólnych przepisów dotyczących warunkowego umorzenia zawartych w art. 66 kk z których Sąd może – Ale nie musi warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Należy podkreślić, iż udział oskarżonego i pokrzywdzonego w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Nie należy zapominać, iż podjęcie mediacji umożliwi szybsze zakończenie sprawy, na czym skorzysta nie tylko sprawca, ale także pokrzywdzona, która w ten sposób szybciej będzie mogła dochodzić wypłaty odszkodowania z OC sprawcy, a także ewentualnie uzgodnionej w czasie postępowania mediacyjnego dodatkowej rekompensaty finansowej od sprawcy wypadku.

Natomiast mając na uwadze przedstawioną sytuację, podjęcie mediacji i ich pozytywne zakończenie otwierają dla syna drogę do warunkowego umorzenia postępowania, a ponieważ syn interesował się zdrowiem pokrzywdzonej , wydaję się zasadne przyjąć , że pokrzywdzona się zgodzi na przeprowadzenie mediacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *