Zakłócanie spokoju – prawo do wypowiedzenia umowy najmu

Pytanie: Mieszkam od kilku lat w stosunkowo nowym bloku. Mieszkańcy to głównie rodziny z dziećmi. Zawsze mieliśmy dobre stosunki sąsiedzkie . Kilka miesięcy temu jedno mieszkanie na mojej klatce zmieniło właściciela. Na początku nowy właściciel wydawał się wszystkim sympatyczny ale były to tylko pozory bo sprowadził na nas kłopoty. Po miesiącu wynajął mieszkanie a najemca wprowadził zamęt do spokojnego dotąd bloku. Co piątek organizuję bardzo głośne imprezy, a „towarzystwo” które go odwiedza nie tylko hałasuję w nocy ale także przeklina i zostawia śmieci (najczęściej puszki i butelki) Libacja często przenosi się na klatkę schodową i parking pod blokiem. Jest taki hałas ,że w nocy budzą się dzieci. Sąsiad – (najemca) nie reaguję na nasze prośby. Co możemy zrobić w tej sytuacji.

Opisane przez Panią zachowania wypełniają znamiona wykroczenia z art.51 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń, który stanowi ,że kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Jednocześnie  jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Mając powyższe uregulowania na uwadze proszę wzywać po prostu Policję, która powinna zająć się sprawcami tego wykroczenia.
Proponuję także zwrócić się do obecnego właściciela mieszkania i poinformowanie go o obecnej sytuacji. Należy pamiętać , że zgodnie z art. 683 kodeksu cywilnego  najemca lokalu powinien stosować się do porządku domowego, o ile ten nie jest sprzeczny z uprawnieniami wynikającymi z umowy; powinien również liczyć się z potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów. Stosowanie się przez najemcę do porządku domowego należy rozumieć jako przestrzeganie zbioru szczegółowych zasad korzystania z przedmiotu najmu, które obowiązują najemcę (najemców), a także innych współmieszkańców i sąsiadów najemcy (w wynajętym lokalu, częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości, w której znajduje się wynajmowany lokal), wynikających z ustalonych zwyczajów.
Wskazany w art. 683 k.c. obowiązek liczenia się z potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów dotyczy zachowania się najemcy zarówno w wynajętym lokalu, jak i częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości, w której znajduje się wynajmowany lokal (w tym w ciągach komunikacyjnych piwnic, strychów, na miejscach parkingowych, w ogródkach przydomowych itp.). Jak zauważył Sąd Administracyjny w Warszawie przykładem zachowań, które naruszają analizowany obowiązek najemcy, może być urządzanie całodobowych libacji alkoholowych (które w szczególności naruszają potrzebę spokoju i odpoczynku nocnego) czy też obrzucanie napotkanych osób wulgarnymi wyzwiskami .

W związku z naruszeniem przez najemcę lokalu obowiązków przewidzianych w art. 683 k.c. powstaje prawo wynajmującego do wypowiedzenia umowy najmu. Podkreślić należy że właściciel nie może zostawić Państwa z kłopotem gdyż nawet prawo własności nie jest nie ograniczone nie można go wykonywać w taki sposób że powstaję sytuacją utrudniająca korzystanie z mieszkań sąsiednich . Nowy właściciel ma obowiązki wobec wspólnoty – jaką tworzą wszyscy mieszkańcy bloku.
Porady prawnej udzieliła Adwokat Agnieszka Malczyk z Kancelarii Adwokackiej Agnieszka Malczyk