Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Pytanie: Przez ostatnie pięć lata pracowałem w dużej hurtowni kosmetycznej. Na początku jako kierowca potem awansowałem na przedstawiciela handlowego. Do dyspozycji miałem firmowy samochód, telefon, laptop, Otrzymywane wynagrodzenie składało się ze stałej minimalnej pensji oraz z premii zależnej od wyniku sprzedaży. Z powodów reorganizacyjnych (zmiana regionów) zostałam zwolniony z pracy z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia. Kierownik „pod którego podlegałem” powiedział mi, że nie muszę przychodzić do pracy, ponieważ prosi mnie o wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego, a po jego zakończeniu będę zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Proszę powiedzieć co to dla mnie oznacza? Jakie mam prawa w tym czasie? Czy mogę podjąć inną pracę- jest bardzo ważne bo otrzymałem propozycję pracy jako przedstawiciel handlowy w innej branży.
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie zostało uregulowane w Kodeksie pracy. Znajduje ono jednak zastosowanie na podstawie wyrobionego w tym przedmiocie piśmiennictwa i orzecznictwa z zakresu prawa pracy. Generalnie przyjmuje się, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy ma charakter wyjątku od zasady, zgodnie z którą pracownik ma prawo i obowiązek pracy, natomiast pracodawca jest zobowiązany dopuścić go do jej wykonywania. W okresie wypowiedzenia pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Nie może to być jednak jednostronna decyzja pracodawcy czy pracownika, zawsze jest w tym przypadku potrzebna zgoda drugiej strony. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy traktowane jest zatem jak umowa pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Pomimo iż pracownik w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy nie świadczy pracy, zachowuje za ten czas prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie jest naliczane pracownikowi zgodnie z art. 81 kp, czyli jak za przestój.
Co do pozostałych kwestii strony mogą uzgodnić je w umowie:
– Strony mogą zawrzeć w umowie w jakim okresie, w czasie trwania wypowiedzenia, nastąpi zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może bowiem nastąpić w ciągu całego okresu wypowiedzenia. Z uwagi na fakt iż zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy ma charakter umowny, cofnięcie takiego zwolnienia również wymaga zgody drugiej strony umowy.
-Jeśli chodzi o narzędzia pracy, to nie ma uregulowań ani opinii w tym temacie. Gdy pracownik w okresie wypowiedzenia nie świadczy pracy, narzędzia pracy nie będą pracownikowi potrzebne i pracodawca może domagać się ich zwrotu. Narzędzia pracy powierzane są bowiem pracownikowi w celu wykonywania pracy dla pracodawcy i pracodawca określa sposób ich wykorzystania. Gdy pracownik nie wykonuje pracy nie powinien tych narzędzi wykorzystywać.
W przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku przedstawiciela handlowego mającego kontakt z klientami i dostęp do szczególnie ważnych danych firmowych, zwrot narzędzi pracy w szczególności telefonu czy komputera, może być podyktowany koniecznością zabezpieczenia tych danych, również przed ujawnieniem ich konkurencji lub innym niepowołanym osobom. Strony mogą jednak umówić się, że pracownik będzie posługiwał się w określonym zakresie narzędziami pracy, w szczególności w sytuacji gdy strony uzgodnią, aby pracownik w tym czasie wykonał dla pracodawcy określone czynności.

Odnosząc się do Pana pytania w sprawie podjęcia nowej pracy, to ustawodawca nie zabrania podjęcia innej, nowej pracy w trakcie trwania okresu wypowiedzenia. Jedynym ograniczeniem, na które należy zwrócić uwagę, jest umowa o zakazie konkurencji, o ile takowa została podpisana. Jeżeli taka umowa została zawarta między Panem a pracodawcą, wówczas konieczna jest analiza treści umowy. W mojej ocenie jednak nie ulega wątpliwości, iż praca dla innej firmy dystrybuującej materiały budowlane jako przedstawiciel handlowy, mieściłaby się w zakresie działalności konkurencyjnej.

Porady prawnej udzieliła Adwokat Agnieszka Malczyk z Kancelarii Adwokackiej Agnieszka Malczyk ul. Berezyńska 26/5 Warszawa, tel. kom 500 112 479 –Adwokat Agnieszka Malczyk; adres e-mail Kancelarii: biuro@kancelariamalczyk.pl;